Sociale veiligheid en Gedragsregels

Algemene gedragscode

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van spelers en supporters. Breda Beach hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. Breda Beach staat voor sportiviteit en respect. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze regels niet naleeft, of meldt het bij de bestuur/vertrouwenspersoon.

Sporters

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Speel volgens de officiële spelregels.
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

Trainers

Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.  Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.
Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
Kinderen hebben een trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren.
Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Pesten

Pestgedrag hoort absoluut niet thuis bij Breda Beach. Niet op het veld, niet naar je  teamgenoot, niet naar je trainingsgenoten en ook niet tegen de tegenstander. Dan hebben we het over zaken als zogenaamd ‘leuke’ opmerkingen maken over iemand, buitensluiten van een speler, bezittingen afpakken of verstoppen, slaan, schoppen, jennen of pesten via social media.
Van sporters, trainers, ouders en verzorgers verwachten we dat zij actief optreden tegen pestgedrag. Maak het bespreekbaar of leg incidenten of structureel pestgedrag voor aan je trainer, bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

Protocol Ongewenst Gedrag / Algemene Omgangsregels

In de maatschappij in het algemeen en in de sportwereld in het bijzonder wordt veel gesproken over ongewenst gedrag , zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie cq ongewenste intimiteiten.
Breda Beach hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.

Vertrouwenscontactpersoon Breda Beach

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de vereniging bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Hierbij willen wij onze vertrouwenspersonen even voorstellen.
Ik ben Baukje Coorens en binnen de vereniging ben ik de nieuwe vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP. Breda Beach is een gezellige en fijne vereniging, maar toch kan het zijn dat je door welke reden dan ook niet helemaal veilig voelt, ongewenst gedrag signaleert of gewoonweg vragen hebt over hoe je met een situatie moet omgaan binnen de vereniging. Bij al deze vragen ben ik het aanspreekpunt om samen te kijken wat de best passende stappen kunnen zijn in het oplossen van je vraag of probleem. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat iedereen met plezier en zonder zorgen kan blijven sporten. Wees niet voorzichtig in het opnemen van contact met mij. Ik ga samen met jou bekijken welke hulp jouw vraag of probleem nodig heeft en hoe wij daarbij het best kunnen ondersteunen.
Er kan contact met ons worden opgenomen via:

Vertrouwenspersoon@bredabeach.nl of
baukje_coorens@hotmail.com / 0644019388

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  1. Het verzorgen van de eerste opvang van personen die een melding hebben;
  2. Het bespreken van de vervolgstappen;
  3. Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties of andere oplossingsmogelijkheden;
  4. Rapporteren aan bestuur (NB: de VCP’er gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Indien gewenst kan er daarom anoniem worden gerapporteerd, met uitzondering van gevallen van seksuele intimidatie. Indien trainers of begeleiders dit melden, hebben zij zelf meldplicht);
  5. Het hebben van aandacht voor preventieve maatregelen.

De VCP’er is niet verantwoordelijk voor het oplossen van spelende problemen. Hiervoor zal in eerste instantie gekeken worden of er oplossingen liggen bij de melder zelf, binnen de vereniging, of dat er externe instanties betrokken moeten worden.

De VCP’er is niet verantwoordelijk voor de keuzes die zijn gemaakt door de betrokkene naar aanleiding van een gesprek.

Contact met het bestuur:

  1. De VCP neemt contact op met het verantwoordelijke bestuurslid bij een melding. Indien gewenst gebeurt dit anoniem. In het begin zal er regelmatig contact zijn tussen het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon om te bekijken of alles goed verloopt.
  2. De VCP geeft – eventueel aan de hand van ervaringen – (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag:

Alle vormen van gedrag waarbij iemand zich onjuist bejegend voelt, zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en machtsmisbruik.

Op de volgende websites kun je meer info vinden:

Gedragscodes Sport

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport

Vrijwilligers

https://www.nocnsf.nl/samensporten/sportaanbodverenigingsleven/vrijwilligers